• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

Východisková pozícia

msvr5_img251-Kopie-3.jpg
Smerom k Bádateĺovi

Množstvo archívnych dokumentov približujúcich vývoj slovensko – rakúskeho pohraničia je uložených v národných, regionálnych a cirkevných archívoch oboch krajín. Tieto dokumenty predstavujú dôležitú časť kultúrneho dedičstva nielen pre obyvateľov spomenutých regiónov, ale aj pre širokú verejnosť. Hodnota týchto dokumentov nebola doposiaľ dostatočne, či už na marketingové, alebo iné ciele dostatočne využívaná.

Záujem verejnosti o históriu, či o výskum vlastnej genealógie je často limitovaný mnohými prekážkami. V prvom rade je to jazyková bariéra, slabé znalosti z oblasti paleografie a obmedzený prístup,ktoré spôsobujú ťažkosti pri štúdiu archívnych dokumentov.Bezplatný on – line prístup k archívnym dokumentom teraz umožní ich  bezhraničné a časovo neobmedzené využívanie.

Smerom k archívom

Nevyhnutné transformácie vspoločnosti v posledných rokoch spôs obili, že aj archívnictvo nastúpilo vstúpilo do sveta digitálnych trendov. Na štúdium už nepredkladajú výlučne analógové dokumenty, ale stále častejšie digitálne kópie archívnych dokumentov. V súvislosti s týmito zmenami sú archívy konfrontované s mnohými novými výzvami. Posilnením medzinárodnej spolupráce budú  môcť archívy profitovať z novonadobudnutých skúseností  a zdieľanie rôznych ťažkostí im umožní čeliť novým  výzvam spoločne. Spomenuté dokumenty sa vyznačujú mnohými špeciálnymi charakteristikami a každý z nich je jedinečný či už formou vyhotovenia, rozmermi a samozrejme aj svojím obsahom.

V tejto súvislosti musíme  každý dokument považovať za jedinečný, ale na druhej strane aj za jedinečnú  súčasť celku. S touto jedinečnosťou však prichádzajú aj nové otázky predovšetkým technického charakteru:

  • Aký skener je vyhovujúci?

  • Pod akým uhlom skenovať?

  • Aká forma databázy je užívateľsky priateľská?

Je preto dôležité tieto nové úlohy riešiť spoločne a spoločne aj ťažiť z ich výsledkov naprieč všetkými archívmi.