• Deutsch
  • English
  • Slovenčina

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obrázok 005_1

ŠTÁTNY ARCHÍV V BRATISLAVE

Štátny archív v Bratislave bol zriadený v roku 1954. Množstvom archívnych dokumentov (1541 archívnych fondov a zbierok v rozsahu 8902 bežných metrov) sa radí medzi najväčšie archívy v sieti  štátnych archívov v Slovenskej republike.

Skladba a obsah archívnych dokumentov uložených v štátnom archíve odzrkadľuje regionálny vývoj politického, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života západoslovenského regiónu a jeho obyvateľov, napríklad:

  • Retribučné súdy stíhajúce zločincov z obdobia II. svetovej vojny
  • Z obdobia I. ČSR je zaujímavý fond Štátneho zastupiteľstva (1919-1950)
  • Pre výskum cirkevných dejín je najvýznamnejší fond Mariánska provincia františkánov. Osobitnú pozornosť si zasluhuje Zbierka cirkevných matrík (1616 – 1895), ktorá je bohato využívaná pri štúdiu genealogických súvislostí, regionálnych,  ako aj všeobecných dejín
  • Pre poznanie hospodárskeho vývoja regiónu majú obrovský význam archívne fondy podnikov: lesného a vodného hospodárstva, strojárenských, stavebných, elektrárenských, chemických, ako aj poľnohospodárskych (mlyny, konzervárne, cukrovary a pod).

Medzi základné úlohy archívu patrí:

  • preberať, ochraňovať a sprístupňovať archívne dokumenty a umožniť ich využívanie verejnosťou
  • Výkonom predarchívnej starostlivosti vo svojej spádovej oblasti si archív zabezpečuje dopĺňanie archívneho kultúrneho dedičstva o nové prírastky jednak z inštitúcií verejnej správy ako aj zo súkromných spoločností.
  • V organizáciách verejnej správy i  súkromnej sféry uskutočňuje prieskumy a kontroly zamerané na správu registratúry; schvaľuje registratúrne poriadky a plány a návrhy na vyradenie. V rámci metodickej činnosti vykonáva školenia, konzultácie a inštruktáže

Každoročne archív navštívi približne 1000 bádateľov, pričom predmetom ich záujmu je predovšetkým výskum regionálnych dejín, štúdium genealogických prameňov a archívnych dokumentov z činnosti  justičných orgánov.

ARCHÍV HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

Archív hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy patrí medzi najstaršie kultúrne inštitúcie v meste.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky